Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:


[ wszystkie newsy ]


Informacja Burmistrza za okres od 8 kwietnia do 4 maja 2016 rZawarto umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabycie działki ewidencyjnej nr 39 z obrębu 0046, 03-22 o powierzchni 0,3763 ha. Realizacja Uchwały Nr XV/135/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Miasta Ząbki nieruchomości gruntowej.


2. Zawarto umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 91/19 z obrębu 0013, 01-13 o powierzchni 0,0008 ha, po uwzględnieniu 40% bonifikaty określona została na kwotę 2 632,45 zł. Realizacja Uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.


3. Zawarto umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 46/20 i nr 46/13 z obrębu 0009, 01-09 o łącznej powierzchni 0,0127 ha, po uwzględnieniu 40% bonifikaty określona została na kwotę 41 568,59 zł. Realizacja Uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.


4. Podpisano łącznie 23 umowy dzierżawy:
a) umowy w systemie miesięcznym: dwie umowy na najem miejsca parkingowego w garażu podziemnym przy ul. Orlej, oraz 11 umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przy ul Piłsudskiego, Batorego, Kwiatowej, Warszawskiej oraz Reymonta. Łączny czynsz dzierżawny wyniósł: 9.857,50 zł;
b) 10 umów w systemie rocznym, których przedmiot stanowią grunty położone przy ul. Jodłowej, Powstańców, 11 Listopada i Sowińskiego, o łącznej powierzchni 2187 m2 – łączny czynsz dzierżawny wyniósł: 7.180,00 zł.


5. Złożono 19 wniosków do Sądu Rejonowego w Wołominie w celu ujawnienia tytuł własności Miasta Ząbki dla nieruchomości położonych przy ul. Powstańców, 11 Listopada, Szwoleżerów, Lotniczej, Brzozowej, Górnośląskiej, Wigury, Saperów, Niepodległości, Wyspiańskiego i Poniatowskiego.


6. Uzyskano 3 ostateczne decyzje, wydane w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872), stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Miasto Ząbki gruntu położonego w Ząbkach, a zajętego pod drogi publiczne gminne (część ul. E. Orzeszkowej, Jagiellońskiej, Wilczej).


7. Uzyskano jedną ostateczną decyzję, wydaną w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, potwierdzające nabycie z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa przez Miasto Ząbki gruntu położonego w Ząbkach przy ul. Saperów/Czołgistów.


8. Rozpoczęto przebudowę włączenia ul. Powstańców do ul. Piłsudskiego na mocy porozumienia z Kaufland Sp. z o.o. Sp.K.


9. Podpisano umowę z firmą Fal-bruk na budowę ulic Gajowej i Kruczej dnia 04.05.2016 r.. Wykonawca zostanie wprowadzony na budowę w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy.


10. Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne złożyli rodzice: 3-latków - 176 , 4-latków - 333 , 5-latków -394, 6-latków -174, co stanowi ogółem: 1 077 dzieci.
Dzieci przyjęte w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne: 3-latki - 73, 4-latki - 60 , 5-latki - 45, 6-latki - 3, co stanowi ogółem: 181 dzieci
Wszystkie dzieci cztero- pięcio i sześcio- letnie zgłoszone w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 zostały przyjęte do wybranych przez rodziców publicznych placówek wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Ząbki. Dla dzieci z rocznika 2013 (dzieci trzyletnich) zostały stworzone grupy w publicznych przedszkolach na terenie Miasta Ząbki, co pozwoliło na przyjęcie w ciągu bieżącego roku szkolnego 176 trzylatków. W obecnej rekrutacji przyjęto dodatkowo 73 dzieci w wieku lat trzech. W procesie rekrutacji nie zostało przyjętych 143 trzylatków. W sierpniu 2016 roku zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli w Mieście Ząbki, na około 100 miejsc. Wynika to z faktu, iż część rodziców zrezygnowała z danego przedszkola lub nie złożyła deklaracji potwierdzającej chęć uczęszczania do danego przedszkola, a także z adaptacji dodatkowych sal w ww. placówkach.
Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjęto 5- latków - 14 i 6 - latków 284, co stanowi ogółem: 308 dzieci.
Do klas pierwszych w szkołach podstawowych przyjęto 6-latków - 100 i 7-latków -180, co stanowi ogółem: 280 dzieci.
Podsumowując, do publicznych przedszkoli będzie uczęszczało 1 258 dzieci oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 308 dzieci. Ogółem w placówkach publicznych wychowanie przedszkolne będzie realizowało 1 566 dzieci.


11. W omawianym czasie zameldowano na pobyt stały 104 osoby, na pobyt czasowy 460, wymeldowano z pobytu stałego 21, liczba przyjętych wniosków dowodowych i liczba wydanych dowodów osobistych 268. Ogólna liczba zameldowanych mieszkańców wynosi 31 599.


12. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował:
9 kwietnia, Teatrzyk „Magiczny Miód” oraz Wernisaż i koncert
14 kwietnia, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
24 kwietnia, Koncert Papieski
26 kwietnia, Powiatowe Dyktando 2016


13. Przystąpiono do konkursu „Nestle porusza Polskę”, którego celem jest wygranie siłowni zewnętrznej która zostanie usytuowana w Parku Miejskim im. Szuberta


14.Przystąpiono do konkursu „Podwórko Nivea”, którego celem jest wygranie placu zabaw który powstanie przy basenie, ul. Słowackiego 21


15. W dniu 9 kwietnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Gimnazjum nr 1 zorganizował VII turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix’2015/2016 pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki. Turniej odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i kategoria open z podziałem na kobiety i mężczyzn.


16. W dniu 17 kwietnia o godzinie 18.00 przy sztucznym oświetleniu na stadionie miejskim odbył się mecz I Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiej Warsaw Dukes - Wilki Łódzkie zakończone zwycięstwem Dukes 37:7.


17. W dniach 10, 17 i 24 kwietnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na boisku Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Batorego 11 przeprowadził XI, XII i XIII kolejkę rozgrywek Ząbkowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich rundy wiosennej sezonu 2015/2016.


18. Interwencje Straży Miejskiej w Ząbkach: Ilość interwencji – 198
Kontrole Miejsc Zagrożonych – 685
Kontrole otoczenia szkół - 138
W wyniku podjętych działań przekazano sprawy do:
Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i DiKM - 18, ZPiOŚ – 1, Policja – 1, Straż Pożarna – 1, Inne służby – 9, Psi Azyl – 2, Policja - 1
Sankcje: mandaty: 35 – 3 600 zł
Kodeks wykroczeń: 8 na łączną kwotę 2800
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – art. 431ust.1 – 7 na kwotę 700 zł
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 10 ust.2a – 1 na kwotę 100 zł
Pouczenia: 52
Kodeks wykroczeń: 38
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – art. 431ust.1 – 5
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 10 ust.2a – 9
Wnioski do Sądu - 10
Kodeks wykroczeń:10

19. Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 2480 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach 500+

20.OPS wydał 180 decyzji o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach 500+

21. OPS we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym przeprowadził szkolenie dla kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 "Leśny Zakątek" w Ząbkach w zakresie rozpoznawania form przemocy wobec małych dzieci

2016-05-06 10:40:27


...
stat4u